Všeobecné podmínky užívání portálu

 1. Provozovatelem serveru wanted.cz (dále jen „Server“) je Wanted Group a.s., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 08532541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24719, (dále jen „Provozovatel“).

 2. Veškeré služby jsou uživatelům serveru poskytovány zdarma, včetně vložení nového inzerátu.

 3. Uživatelem serveru se rozumí každá osoba, která využívá služeb serveru (dále jen „Uživatel“). Užívání těchto služeb je vázáno na přistoupení uživatele k těmto podmínkám.

 4. Uživatelé jsou oprávněni na Serveru zveřejňovat nabídky práce a tyto nabídky práce vyhledávat, zobrazovat, aktualizovat, upravovat či mazat. Uživatelé jsou oprávněni na zveřejněné nabídky práce bezplatně odpovídat prostřednictvím odpovědního formuláře v detailu každého inzerátu.

 5. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu neurčitou, která začíná běžet od okamžiku zveřejnění inzerátu, o čemž je Uživatel informován. Provozovatel je oprávněn Inzeráty podle svého uvážení odstranit, například v případě neaktuálnosti. O odstranění inzerátu bude uživatel informován.

 6. Zakazují se inzeráty obsahující nabídky práce:

 1. jejíž výkon je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy,

 2. propagující rychlé výdělky, půjčky, Multilevel marketing a podobné typy výdělků,

 3. k jehož nabídce není Uživatel oprávněn.

 1. Provozovatel za zveřejnění takových inzerátů neodpovídá, je však oprávněn je kdykoli smazat, případně postupovat podle článku 8 těchto Podmínek.

 2. Neobsahují-li inzeráty zveřejněné Uživateli na Serveru pouze relevantní informace, jsou-li nesrozumitelné, matoucí, porušují-li právní předpisy či dobré mravy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění inzerátů strpěl, je Provozovatel oprávněn provést v takovém inzerátu úpravy nebo jej smazat, případně postupovat podle článku 8.

 3. Uživateli, který porušuje tyto Podmínky, a to zejména zveřejňováním nevhodných inzerátů či nedovoleného množství inzerátů, který zatěžuje ostatní Uživatele spamem, který si zřizuje více uživatelských účtů nebo který jinak porušuje dobré mravy na internetu, může Provozovatel kdykoli bez náhrady zablokovat jeho uživatelský účet, resp. účty, či jinak mu zamezit v přístupu na Server.

 4. Uživatel na Serveru zveřejní kontaktní údaje, na základě kterých může být kontaktován ostatními Uživateli (telefonní číslo, e-mail, web apod.). Uživatel je oprávněn uvádět pouze své platné kontaktní údaje a nesmí vytvářet klamný dojem o své identitě. V případě podezření na porušení tohoto článku je Provozovatel oprávněn takové údaje smazat.

 5. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.

 6. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s inzercí na Serveru a jejím obsahem. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v inzerátech jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči ostatním Uživatelům učiní. Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí prostoru k inzerci. Provozovatel neodpovídá za protiprávní obsah Serveru včetně inzerce Uživatelů a odkazů na třetí stránky. Uživatel plně odpovídá za obsah jím vloženého inzerátu, a to i v případě, že inzerát vytvoří prostřednictvím možnosti vložení odkazu na již existující inzerát na jiné webové stránce. Uživatel se zavazuje, že při vytvoření inzerátu nebude porušovat žádné právní předpisy, dobré mravy a nebude poškozovat práva či oprávněné zájmy třetích osob. V případě, že by se tak stalo, nese Uživatel veškerou odpovědnost za takové své jednání.

 7. Server obsahuje mimo jiné odkazy na internetové stránky, které nejsou vlastněny a provozovány Provozovatelem. V případě, že Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením a ochranou osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, k němuž pouze zprostředkovává přístup.

 8. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit podmínky inzerce a nastavení služeb serveru, případně služby kdykoliv serveru zrušit. Uživatel, který se změnou podmínek nesouhlasí, má právo užívání ukončit.

 9. Provozovatel zpracovává osobní údaje, k tomu blíže viz. zásady zpracování osobních údajů.

 10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2021.

Wanted Group a.s.